Programy C (pt1.)

Potęga
Pierwiastek 3 stopnia
Trójki pitagorejskie
Silnia
Liczby Fibonacciego
Wypisanie podanych liczb w odwrotnej kolejności
Liczba pierwsza
NWW
Zliczanie liter


Potęga:

main()
{
	int podstawa;
	int wykladnik;
	int wynik;
	int wyk;

	printf( "Podaj podstawe: " );
	scanf( "%i" , &podstawa );
	printf( "Podaj wykladnik: " );
	scanf( "%i" , &wykladnik );

	wynik = 1;

	for ( wyk = wykladnik; wyk > 0; wyk --)
	{
	wynik = wynik * podstawa;
	}

	printf( "nWynikiem %i ^ %i jest %in" , podstawa , wyk , wynik );

}

Pierwiastek 3 stopnia:

main()
{
int liczba,p,x,y;

//ustaw i pobierz dane
p = 0;
liczba = 0;
x = 0;
y = 1;
z = 0;

printf( "nPodaj liczbe: " );
scanf( "%i" , &liczba );

// odrzuc liczby ujemne
if ( liczba < 0 )
{
	printf( "nLiczba jest ujemna" );
	return;
}

// petla
while ( liczba >= x+y ) // (p+1)*(p+1)*(p+1) )
{

	x = x + y;
	y = z*p+3*p+1;
	z = 3 * (p *p)
	p++;
}

printf("Pierwiastek 3 stopnia z %i wynosi %in" , liczba , p);
//EoF
}

Trójki pitagorejskie
program szuka liczb spełniających warunek a^2 + b^2 = c^2

main()
{

int liczba;
int a;
int b;
int c;
int total;

printf("Podaj gorne ograniczenie: ");
scanf( "%i" , &liczba);
total = 0;

for (a=1; a<liczba+1; a++)
{

	for (b=a; b<liczba+1; b++)
	{

		for (c=b+1; c<liczba+1; c++)
		{
			if ( a*a + b*b == c*c )
			{
				printf("%i^2 + %i^2 = %i^2n",a,b,c);
				total ++;

			}
		}

	}
}

printf("nZnaleziono %i trojek.nn",total);

}

Silnia

main()
{
	int silnia;
	int wynik;
	int f;

	printf( "Podaj liczbe ktora ma byc podniesiona: " );
	scanf( "%i" , &silnia );

	wynik = 1;

	for ( f = silnia; f > 0; f --)
	{
		wynik = wynik * f;
	}

	printf( "nSilnia %i! wynosi %in" , silnia , wynik );

}

Liczby Fibonacciego

main()
{

int n,i,f,f1,f2;

f = 0;
f1 = 0;
f2 = 1;
i = 0;

printf("Podaj liczbe: ");
scanf("%i",&n);

if (n<2)
{
	if (n<0) printf("Liczba jest za malan");
	return;

	f = n;
}
else for (i=2; i<=n; i++)
{
	f = f1 + f2;
	f1 = f2;
	f2 = f;
}

printf("Wynik: %in",f);
}

Liczby w odwrotnej kolejności
program drukuje podane przez usera luczby w odwrotnej kolejności

main()
{
/* program pyta usera ile liczb wpisac, pobiera je, a nastepnie drukuje w odwrotnej kolejnosci */

int liczby[10000],ile,i;

// pobieranie liczb

printf("Ile liczb chcesz wpisac?: ");
scanf("%i",&ile);

for (i=0; i<ile; i++)
{
	printf("Podaj liczbe nr %i: ",i+1);
	scanf("%i",&liczby[i]);
}

// drukowanie liczb

printf("nTwoje liczby w odwrotnej kolejnosci: n");

for (i=ile-1; i>=0; i--)
{
	printf("%i",liczby[i]);
	if (i>0) printf(", ");
}

printf("nn");

}

Liczba pierwsza

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

main()
{
int n,k,p;
k=2;
n=0;
p=0;
system("clear");
printf("Program sprawdza czy podana przez Ciebie liczba jest liczba");
printf(" pierwsza.nn Podaj jakas liczbe: ");
scanf("%i",&n);
printf("Podana liczba to %in",n);

if(n<=2) printf("NIE jest to liczba pierwsza.");
else
{
	while(k*k<=n)
	{
		if (n % k==0) {p = 0; k = n;}
		else {k=k+1; p=1;}
	}
}
if (p==1) printf("To jest liczba pierwszan");
else printf("To NIE jest liczba pierwszan");

return;
}

NWW

#include <stdlib.h>

main()
{

int a , b , ab , t;

ab = 0;
t = 0;

printf( "Podaj pierwsza liczbe: " );
scanf( "%i" , &a );
printf( "Podaj druga liczbe: " );
scanf( "%i" , &b );

ab = a * b;
while ( b != 0 )
{
  /*t = b;
  b = a % b;
  a = t;*/

  t = a % b;
  a = b;
  b = t;
}
t = ab / a;

printf( "NWW wynosi: %in", t );
}

Zliczanie liter

#include<stdio.h>

main()
{

char znak;
int i,licznik[256];

//reset licznika
for (i=0; i<256; i++) {licznik[i]=0;}

//pobieranie literek
printf("Wpisz tekst (ctrl+d aby skonczyc):n");

znak = getchar();

while (znak != EOF)
{
	licznik[znak]++;
	znak = getchar();
}

//drukowanie literek
for (znak = 'a'; znak<='z'; znak++)
{
	if (licznik[znak]>0)
	printf("Litera %c wystapila %i razyn",znak,licznik[znak]);
}

}

Dodaj komentarz